ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY

  Energeticky úsporný dům

  Energeticky úsporné domy jsou navrženy a postaveny tak, že náklady na zajištění jejich provozu jsou nižší, než stanoví aktuálně platné normy a předpisy. Pro výpočet nákladů na provoz jsou důležité zejména náklady na vytápění a chlazení domu, větrání, ohřev teplé užitkové vody, spotřebu lektrické energie a vody. Do těchto nákladů se nezapočítává spotřeba energie nutné k realizaci stavby, tedy zejména energie potřebná k výrobě a dopravě stavebních materiálů.

  Stavební materiály použité pro tyto stavby mají vždy lepší parametry, než pro danou stavbu požaduje ČSN a další předpisy související s výstavbou. Hlavním parametrem, podle kterého je použitá konstrukce posuzována z hlediska tepelně-izolačních vlastností, je tzv. součinitel prostupu tepla, který udává tepelnou ztrátu konstrukce o ploše 1m2 prostupem při rozdílu teplot 1 Kelvin. Výsledná hodnota tepelného prostupu je potom udávána ve watech. Z toho vyplývá, že čím menší hodnotu má výsledek, tím je tepelná ztráta dané konstrukce nižší.

  Pro posouzení celé stavby z hlediska energetické náročnosti se využívá tzv. měrná potřeba tepla na vytápění, která udává spotřebu tepla v kWh na vytápění 1m2 stavby budovy za 1 rok. Zatímco běžné novostavby většinou dosahují hodnot 80-150kWh/m2 za rok, u energeticky úsporných domů je tato hodnota podstatně nižší a výrazně tak snižuje náklady na vytápění.

  Energeticky úsporné domy můžeme rozdělit do 4 kategorií právě podle měrné spotřeby tepla na vytápění takto:

  1. nízkoenergetický dům – hodnota nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a
  2. pasivní dům – hodnota nesmí být vyšší než 15kWh/m2.a
  3. nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a
  4. dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům – speciální kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu

  Samotná konstrukce energeticky úsporných domů se v zásadě neliší od běžných novostaveb. Při použití vhodných materiálů a technologických postupů lze libovolou stavbu realizovat jako energeticky úspornou. Při stavbě je třeba dodržovat určité zásady a realizaci provádět naprosto přesně v souladu s projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu je dobré, pokud projektant aktivně dohlíží na průběh stavby, aby bylo zamezeno možným rozdílům mezi projektem a jeho výslednou realizací.